• Gratis verzenden vanaf €24,95
 • Groothandelsprijzen!
 • Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, zelfde dag verzonden
 • Veilig betalen

Product was successfully added to your shopping cart.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN ACHTERAF BETAALSERVICE

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:


ARTIKEL 1.1 VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN ACHTERAF BETAALSERVICE

 1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Totaalinkt.nl. producten afgenomen met een factuur- en afleveradres (GEEN POSTBUS) in Nederland;

 2. U bent 18 jaar of ouder;

 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst door of namens Billink. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Totaalinkt.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Intrum Justitia, zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

 5. U bent verplicht Totaalinkt.nl. op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Totaalinkt.nl per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van Totaalinkt.nl.

 6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

  Wijze van betalen:

  Totaalinkt.nl heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Billink B.V. (www.billink.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Billink ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

  U erkent dat Billink diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Totaalinkt.nl en dat Billink in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Totaalinkt.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Totaalinkt.nl wordt erkend.

  Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Billink ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met een betaalkoppeling van Billink.

Artikel 1.2 Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Billink B.V. ontvangen te zijn.

 2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Totaalinkt.nl het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.

 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.

 5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Totaalinkt.nl onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan Billink.

 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Billink bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal het incassobureau contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.

 7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Billink (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Billink BV kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website http://www.billink.nl.

 8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Billink van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.